Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden How & Knower B.V.

Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan Schweitzerlaan 12, alsmede de aan haar verbonden (rechts)personen en geassocieerde handelsnamen.

Artikel 1: Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan How & Knower B.V.
Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een opleiding/maatwerkproject/seminar/coachingstraject door opdrachtgever is opgegeven.
Opleiding: een training/cursus/opleiding/leergang/seminar waarbij deelnemers van verschillende opdrachtgevers tezamen een opleiding volgen.
Maatwerkproject: opdracht tot het ontwikkelen en realiseren van een bedrijfsinterne training/cursus/opleiding/leergang/seminar danwel advisering in de ruimste zin des woords of het leveren van een overige dienst en/of product.
E-learning module: afname van een E-learning module uitgegeven door How & Knower.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van How & Knower B.V., alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en How & Knower B.V.
2. Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig en bindend voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door How & Knower B.V. aan opdrachtgever. 
3. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door How & Knower B.V. schriftelijk worden aanvaard.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorsponkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van How & Knower B.V. zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De overeenkomst tussen How & Knower B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door:
a) Acceptatie door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van het online inschrijf- of aanmeldformulier, of;
b) Ondertekening door de opdrachtgever van het inschrijf- of aanmeldformulier, of;
d) Schriftelijke, telefonische of digitale bevestiging van de overeenkomst door de opdrachtgever;
c) Ondertekening door de opdrachtgever van de offerte, of;
e) Middels het doen van een online betaling via Ideal teneinde toegang te verkrijgen van een E-learning module.
3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4: Leveringstermijn
1. Opgave van leveringstermijnen dan wel van enig andere termijn, waarbinnen How & Knower B.V. aan haar verplichtingen dient te voldoen, wordt naar beste weten gedaan , maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen door opdrachtgever en schriftelijk is bevestigd is door How & Knower B.V.
2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever How & Knower B.V. schriftelijk aan te manen, waarbij aan How & Knower B.V. alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan.
3. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat How & Knower B.V. in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. Indien How & Knower B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van opdrachtgever en de opdrachtgever in gebreke is gebleven met de (tijdige) ter beschikkingstelling van die informatie en/of die gegevens aan How & Knower B.V., zal How & Knower B.V. opnieuw een leveringstermijn bepalen. How & Knower B.V. zal deze nieuwe leveringstermijn bepalen aan de hand van haar totale projectplanning. Daarnaast brengt How & Knower B.V. 10% van de waarde van de overeenkomst in rekening ten behoeve van de extra organisatiekosten die in dat geval worden gemaakt.
5. Blijft de opdrachtgever voor een periode langer dan 30 dagen in gebreke met de ter beschikkingstelling van de in het vorige lid bedoelde informatie en/of gegevens dan is How & Knower B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de door How & Knower B.V. gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.
6. Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen door How & Knower B.V. worden uitgevoerd, kan How & Knower B.V. de aanvang van een volgende fase uitstellen, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Annulering of wijziging door de opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst, nadat deze op de in artikel 3 genoemde wijze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, dient dit te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
2. Bij annulering door opdrachtgever tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of startdatum van het maatwerkproject, is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen.
3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding of startdatum van het maatwerkproject is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.
4. Bij aankoop van de E-learning module en ontvangst van de betaling door How & Knower B.V. is er geen mogelijkheid tot restitutie.
5. Het is mogelijk een plaatsvervanger te sturen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever dit voor aanvang van de opleiding of het maatwerkproject mededeelt. De plaatsvervanger volgt de open opleiding of het maatwerkproject onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer. Gelet op de aard en inrichting van de opleiding of het maatwerkproject en/of het opleidingsniveau/achtergrond van de vervanger, heeft How & Knower B.V. het recht om een plaatsvervanger te weigeren.
6. Vervanging na de start van de open opleiding of maatwerkproject is niet meer toegestaan. Tevens is plaatsvervanging na aankoop van de E-learning module niet toegestaan. Indien de opdrachtgever dan wel de opleiding of het maatwerktproject van de de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de open opleiding of gedurende de looptijd van het maatwerkproject de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Bij het doorschuiven van een deelnemer voor aanvang van de open opleiding of startdatum van het maatwerkproject is de opdrachtgever verplicht administratiekosten te voldoen. De kosten hiervan bedragen minimaal Euro 125,00 per cursusdag.

Artikel 6: Wijzigingen, opschorting en/of ontbinding door How & Knower B.V.
1. How & Knower B.V. streeft ernaar om een opleiding of maatwerkproject te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is How & Knower B.V. echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locatie en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van How & Knower B.V.
2. How & Knower B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan How & Knower B.V. betaalde bedrag.
3. How & Knower B.V. is gerechtigd de start van de opleiding of het maatwerkproject op te schorten indien naar haar oordeel onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven voor de betreffende opleiding of maatwerkproject. Op dat moment zal in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum worden bepaald. Deze opschorting is geen annulering van de overeenkomst en leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van How & Knower B.V.
4. How & Knower B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de opdrachtgever één of meer bepalingen van de met How & Knower B.V. gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden kunnen alsnog door How & Knower B.V. worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.
5. How & Knower B.V. is gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder eveneens maar niet uitsluitend wordt verstaan ziekte van docenten/trainers, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van How & Knower B.V. maar geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan How & Knower B.V. verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Tarieven en kosten
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door How & Knower B.V. opgegeven prijzen steeds exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn de tarieven exclusief reis-, literatuur-, examen- en arrangementskosten.
2. How & Knower B.V. behoudt zich het recht voor verzend-, administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
1. How & Knower B.V. brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, op de in de offerte opgenomen facturatiemomenten, in rekening door middel van een verzending van een factuur per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven mailadres. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders blijken te zijn dan opgegeven.
2. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening uiterlijk een maand voor aanvang van de open opleiding of het maatwerkproject, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening wegens een (beweerdelijke) tekortkoming door How & Knower B.V.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is How & Knower B.V. steeds gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
4. How & Knower B.V. heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding te weigeren of de uitvoering van het maatwerkproject op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan
How & Knower B.V. alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.
6. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

Artikel 9: Gedrag, toegang en identificatieplicht
1. De deelnemers aan de opleiding of het maatwerkproject dienen te beschikken over de benodigde voorkennis, zoals vermeld in de specifieke opleidingsbeschrijvingen van How & Knower B.V. Ten behoeve van toetsing van het niveau van voorkennis en de verwachtingen van de deelnemer zal How & Knower B.V. de deelnemer een intake voorleggen (telefonisch dan wel schriftelijk). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie tijdens de intake. How & Knower B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig volgen van een aanbevolen vooropleiding.
2. Deelnemers dienen op eerste verzoek van How & Knower B.V. en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
3. How & Knower B.V. is gerechtigd aan de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen indien niet tijdig door opdrachtgever aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 10: Intellectueel eigendom en auteursrecht
1. De intellectuele eigendomsrechten van de ten behoeve van de uitvoering van een opleiding of maatwerkproject ontwikkelde rapporten, modellen en technieken en overig opleidingsmateriaal berusten bij How & Knower B.V.
2. De intellectuele eigendomsrechten van de E-learning module berusten in zijn geheel bij How & Knower B.V.. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging aan de E-learning modules is niet toegestaan.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de E-learning modules of verveelvoudigingen daarvan aan een derde ter beschikking te stellen door middel van vertoning, verkoop,verhuur, uitlening, of anderszins, ongeacht het doel.
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om screenshots/stills van de E-learning modules te maken en deze op enige manier (commercieel) te gebruiken en/of te exporteren.
5. How & Knower is gerechtigd op elk gewenst moment een controle uit te oefenen op het gebruik van de E-learning module en de naleving van deze algemene voorwaarden
6. Bij niet-nakoming ofwel overtreding van het bepaalde van deze algemene voorwaarde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.000,- per overtreding.
7. Het auteursrecht op de door How & Knower B.V. uitgegeven brochures, maatwerkprojectmateriaal en opleidingsmateriaal berust bij How & Knower B.V., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van How & Knower B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8. Verstrekking en/of ter beschikkingstelling aan deelnemers van auteursrechtelijk beschermde werken/stukken/materialen/teksten, betekent op geen enkele wijze overdracht van auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid
1. How & Knower B.V. spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. How & Knower B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende opleiding of maatwerkproject per deelnemer in rekening is gebracht.
4. How & Knower B.V. is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoending buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.
5. How & Knower B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
• enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
• onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het maatwerkproject essentiële informatie.
• uitval, schade aan, of diefstal van de bedrijfsmiddelen van How & Knower B.V.
6. How & Knower B.V. kan, mede doordat zij regelmatig informatiedragers uitwisselt met derden, niet garanderen dat de door How & Knower B.V. toegepaste informatiedragers vrij zijn van elementen– waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen van welke aard dan ook kunnen veroorzaken.
7. How & Knower B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8. How & Knower B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12: Vrijwaring
1. De opdrachtgever zal How & Knower B.V. en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten door de opdrachtgever in strijd met enige bepaling van een met How & Knower B.V. gesloten overeenkomst.
2. De opdrachtgever zal How & Knower B.V. en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 13: Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van How & Knower B.V. opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien How & Knower B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.
3. How & Knower B.V. heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Opdrachtgever zal zonder toestemming van How & Knower B.V. niet naar buiten treden met mededelingen over de overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse partijen waarvan zij het gevoelige karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 15: Relatiebeding personeel
De werknemers van How & KnowerB.V. zijn gedurende het dienstverband en gedurende een jaar na beëindiging van het dienstverband met How & Knower B.V. aan een relatiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van How & Knower B.V. mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten How & Knower B.V. om, (ex-) werknemers van How & Knower B.V. in dienst te nemen dan wel om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde partij.

Artikel 16: Opname in relatiebestand
1. Opdrachtgever geeft mede namens de deelnemer toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van How & Knower B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, teneinde te worden gebruikt om deze ondermeer te informeren over het product- en activiteiten portfolio van How & Knower B.V. en voor overige dienstverlening van bedrijven binnen de Storm Marketing Group.
2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of deelnemer worden adresgegevens als in lid 1
bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, en/of,
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van How & Knower B.V. of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene in geding is, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen How & Knower B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door How & Knower B.V. gedane offertes en met How & Knower B.V. gesloten overeenkomsten, zullen voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan worden voorgelegd aan de rechtbank te Groningen. Behalve indien How & Knower B.V, als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.
 
Versie : september 2014

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies!