• 100% startgarantie
  • Niet goed, geld terug
  • Gemiddelde beoordeling 8.7
  • Praktijkgericht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden How & Knower B.V. Versie april 2019

Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan Schweitzerlaan 12, alsmede de aan haar verbonden (rechts)personen en geassocieerde handelsnamen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

- Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door How & Knower beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een How & Knower-examen zoals bedoeld in artikel 8 lid 7.

- Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die How & Knower verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.

- Klant: (i) elke particulier die bij How & Knower een Open Inschrijving opleiding afneemt of (ii) elk bedrijf/ elke instelling die bij How & Knower een Incompany-/ Maatwerkopleiding afneemt.

- How & Knower: How & Knower B.V. dan wel How & Knower TF B.V., afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke btw-regime als bedoeld in artikel 11 lid 6.

- How & Knower-examen: een examen dat door How & Knower wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding zoals bedoeld in artikel 8 lid 4.

- How & Knower Onderwijs- en examenregeling: de op het moment van inschrijving voor een Opleiding van kracht zijnde Onderwijs- en examenregeling van How & Knower.

- Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door How & Knower beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

- Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

- Open Inschrijving opleiding: een Opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.

- Opleiding: een door How & Knower verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. How & Knower verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een Open Inschrijving opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

- Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

- Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

- Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen How & Knower en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door How & Knower, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

- Website: de website van How & Knower: www.howknower.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van How & Knower en op alle door How & Knower gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. How & Knower wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen How & Knower en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal How & Knower een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen How & Knower en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Aanbod

1. How & Knower brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;

b. wanneer de Opleiding start;

c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;

d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

f. de wijze van betaling;

g. de duur van de Studieovereenkomst.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van How & Knower. Op verzoek van de Klant zal How & Knower een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

a. de identiteit en het adres van How & Knower, inclusief het bezoekadres van de vestiging;

b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1;

c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met How & Knower aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van How & Knower, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door How & Knower verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.

2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer How & Knower de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop How & Knower schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.

3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

4. How & Knower is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is How & Knower gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van How & Knower. How & Knower kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering Opleiding

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van How & Knower onvoldoende is, staat het How & Knower vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien How & Knower en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Open Inschrijving opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een Open Inschrijving opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Open Inschrijving opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door How & Knower van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Inschrijving opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat How & Knower gerechtigd is, onder aftrek van nog niet ontvangen Onderwijsmateriaal, de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Open Inschrijving opleiding: 10% van de Prijs;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open Inschrijving opleiding: 20% van de Prijs;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open Inschrijving opleiding: 50% van de Prijs; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open Inschrijving opleiding: de totale Prijs.

4. In geval de Klant een Open Inschrijving opleiding annuleert nadat deze door How & Knower is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, geldt dat How & Knower gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Inschrijving opleiding: 50% van de Prijs;

b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Inschrijving opleiding: de totale Prijs.

5. In geval de Klant een Open Inschrijving opleiding annuleert nadat deze door How & Knower is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 7, geldt dat How & Knower gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Inschrijving opleiding: 50% van de Prijs van de Open Inschrijving opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Open Inschrijving opleiding meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Open Inschrijving opleiding, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;

b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Inschrijving opleiding: de totale Prijs van de Open Inschrijving opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Open Inschrijving opleiding meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Open Inschrijving opleiding, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht.

6. In het kader van hetgeen hierboven bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

7. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat How & Knower met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan How & Knower. Als moment van ontvangst door How & Knower van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door How & Knower. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 8. 8. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 7 geldt dat How & Knower gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 5 lid 8: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding Overeenkomst op Afstand

1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.

2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan How & Knower terug te zenden. How & Knower is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. How & Knower zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

3. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan How & Knower betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.

4. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan How & Knower betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan How & Knower verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar heeft plaatsgevonden.

5. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van How & Knower en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat How & Knower een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept. Verplaatsen Opleiding

6. How & Knower kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij How & Knower. How & Knower zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van How & Knower tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met art. 8 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding

7. How & Knower kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Open Inschrijving opleiding wijzigen naar een andere Open Inschrijving opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Open Inschrijving opleiding ligt uitsluitend bij How & Knower. How & Knower zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen.. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van How & Knower tot het wijzigen van de Open Inschrijving opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.

8. How & Knower behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

9. How & Knower behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 7 – Examens

1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een How & Knower-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 7 lid 7.

2. Inschrijving voor een herkansing van een How & Knower-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een How & Knower-examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een How & Knower-examen.

3. De Klant kan een How & Knower-examen tot 14 dagen voor aanvang van het examen annuleren tegen betaling van annuleringskosten. Bij annulering binnen een termijn van 14 dagen voor aanvang van het examen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende examen.

4. Het How & Knower-examen vormt een integraal onderdeel van de Opleiding. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een How & Knower-examen tussentijds wijzigt, behoudt How & Knower zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.

5. Op het How & Knower-examen is de How & Knower Onderwijs- en examenregeling van toepassing. De How & Knower Onderwijs- en examenregeling, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep, wordt beschikbaar gesteld op de persoonlijke My University account die How & Knower als onderdeel van de Opleiding aan iedere Klant aanbiedt. De How & Knower Onderwijs- en examenregeling wordt jaarlijks in september vastgesteld en gepubliceerd op de My University account van de Klant.

6. How & Knower verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de How & Knower Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan How & Knower zijn voldaan. How & Knower verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de How & Knower Onderwijs- en examenregeling.

7. Indien (al dan niet in aanvulling op het How & Knower-examen) een exameninstituut anders dan How & Knower een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. How & Knower aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 8 – Betaling

1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan How & Knower. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door How & Knower aan te wijzen (groeps)vennootschap. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door How & Knower, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Open Inschrijving opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Voor betaling ineens wordt een korting verleend.

3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. How & Knower streeft ernaar de (eerste) factuur uiterlijk drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. How & Knower hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan How & Knower te hebben voldaan.

5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt How & Knower de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. How & Knower maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal How & Knower de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

7. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

8. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan How & Knower op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 9 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van How & Knower, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

1. De kosten van iedere Open Inschrijving opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die Open Inschrijving opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.

2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door How & Knower worden doorberekend aan de Klant.

3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.

4. How & Knower zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

5. Op verzoek van een Klant kan een niet-wettelijk erkende Opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal How & Knower TF B.V. de niet-wettelijk erkende opleiding verzorgen en is How & Knower gerechtigd de kosten van de Opleiding te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw-tarief.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid How & Knower

1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van How & Knower, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van How & Knower gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan How & Knower door de verzekeraar van How & Knower onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van How & Knower geldt het voorgaande niet.

2. De aansprakelijkheid van How & Knower voor letsel- en/of overlijdensschade wordt niet beperkt.

3. How & Knower is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.

4. How & Knower is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5. De aansprakelijkheid van How & Knower strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor How & Knower verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van How & Knower of die door How & Knower zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).

6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

1. How & Knower levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.

2. Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door How & Knower direct kosteloos vervangen.

3. Alle door How & Knower gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan How & Knower bekend waren. How & Knower aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

4. How & Knower is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.

5. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal How & Knower – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal How & Knower de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende How & Knower-examen alsnog zal worden afgenomen.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. How & Knower zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

How & Knower, haar personeel en/of voor How & Knower werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

How & Knower verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van How & Knower. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door How & Knower.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door How & Knower verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij How & Knower. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van How & Knower.

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan How & Knower verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Businesspartners

How & Knower is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door How & Knower geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en How & Knower en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door How & Knower worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 19 – Geschillenregeling

1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en How & Knower over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door How & Knower te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door How & Knower aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij How & Knower heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is How & Knower aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer How & Knower een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet How & Knower eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. How & Knower dient daarbij aan te kondigen dat How & Knower zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies!